Uczyli się, zdobywali doświadczenie i… zarabiali

To była wymarzona okazja, by zdobyć nowe umiejętności, zweryfikować zdobytą wiedzę, przeanalizować swoje mocne i słabe strony, poznać specyfikę wybranej branży, zbudować relacje, czy w końcu – dobrze zarobić. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie podsumowano Program Praktyk Zawodowych. Na jego realizację Uczelnia pozyskała z funduszy unijnych prawie 4 mln zł. Środki wydano na wzmocnienie kompetencji zawodowych i wsparcie studentów PWSZ podczas wchodzenia na rynek pracy.

PWSZ w Tarnowie zrealizowała trzy edycje projektu pt. „Program praktyk zawodowych w PWSZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Jego celem było wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który mógłby stać się rozwiązaniem systemowym dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym – wyjaśnia Lucyna Krzemińska, Kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy, które koordynowało projekt. – Ponadto, daliśmy studentom szansę na pogłębienie i poszerzenie umiejętności oraz wiedzy zdobytych przez studentów w trakcie studiów, wzrost kompetencji, a także wejście w środowisko pracy – jego charakter i specyfikę – dodaje.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a w jego trzech naborach udział wzięło 239 studentów PWSZ w Tarnowie z kierunków: informatyka, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, administracja, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona środowiska, wychowanie fizycznie i fizjoterapia, którzy z sukcesem zrealizowali swoje programy praktyk, głównie w firmach i instytucjach znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

Dla większości z nich sześciomiesięczny okres płatnych praktyk zawodowych stał się okazją do pierwszego spotkania z rynkiem pracy i potencjalnym pracodawcą. Zdobyta w murach uczelni wiedza i szlif umiejętności praktycznych w czasie praktyk – w realny sposób zwiększyły szansę na zdobycie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie.

W trakcie odbywania praktyk uczestnicy PPZ mogli liczyć na wsparcie 49 opiekunów uczelnianych oraz 149 opiekunów zakładowych.

Ponadto, każdy student biorący udział w programie „płatnych praktyk zawodowych” otrzymał stypendium w łącznej wysokości 10 tys. zł. Większość studentów uzyskała też dodatkowe środki finansowe na częściową lub całkowitą refundację kosztów związanych z zakwaterowaniem, kosztami dojazdów, różnego rodzaju pomocami ułatwiającymi odbywanie praktyki, kosztami odzieży ochronnej i innymi. Budżet projektu zakładał też refundację kosztów ubezpieczenia oraz kosztów badań lekarskich niezbędnych do realizacji praktyki.

Praktyki takie pozwalają nam zorientować się jak wygląda prawdziwa praca. Czego wymaga firma od studentów oraz pracowników i jak wygląda organizacja pracy – mówi Kamil Małochleb, student biorący udział w I naborze PPZ.

Wiedza i potencjał studentów PWSZ w Tarnowie zostały zauważone i docenione przez instytucje i firmy, które zdecydowały się przyjąć praktykantów, wskutek czego liczna grupa studentów kończąc praktyki zawodowe otrzymała propozycję dalszej współpracy i zatrudnienia.

Dla studentów, dodatkowym atutem organizowanych praktyk był fakt, że były one płatne, a okres ich realizacji był dłuższy, bo wynosił sześć miesięcy. Praktyki były idealną okazją do nauki praktycznego podejścia do pracy, a także nabycia wielu kompetencji miękkich jak i twardych – przekonuje Agnieszka Węglińska, jedna z zakładowych opiekunek praktyk dla kierunku Ekonomia w II naborze PPZ.

W trakcie realizowanego programu Uczelnia poszerzyła swoją współpracę z instytucjami
i przedsiębiorstwami regionu tarnowskiego zawierając łącznie 63 porozumienia o realizację Programu Praktyk Zawodowych (PPZ).

W wielu przypadkach Uczelnia kontynuuje nawiązaną współpracę m. in. poprzez realizację kolejnego projektu pt. Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do