Udane zakończenie studiów Ochrony Środowiska

Początkiem lipca studenci III roku kierunku Ochrona Środowiska przystąpili z powodzeniem do obron prac licencjackich. Tematyka prac była różnorodna, a same prace licencjackie bardzo ciekawe. Większość autorów w swoich pracach przedstawiła swoje oryginalne badania i obserwacje przeprowadzone w terenie. Część prac zainspirowana była sześciomiesięcznymi, płatnymi praktykami w których studenci brali udział podczas studiów.
Co bardzo cieszy, wszyscy którzy przystąpili do egzaminu licencjackiego z powodzeniem go zdali. Średnia ocen z tego egzaminu wyniosła 4,75, a najsłabszą oceną było 4,0.

Poniżej tematy wybranych prac:

• Ocena hydromorfologiczna, parametry fizykochemiczne oraz ichtiofauna rzek Biała, Breń i Usznica
• Inwentaryzacja herpetofauny w miejscowości Jastrzębia, Kąśna Górna i Kąśna Dolna (województwo małopolskie, gmina Ciężkowice)
• Badanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na podstawie ankietyzacji
• Wpływ małych kaskad spiętrzających na faune makrobentosu trzech potoków w powiecie tarnowskim
• Wpływ spiętrzeń bobrowych na różnorodność makrobezkręgowców bentosowych w potokach nizin
• Zadania podejmowane przez Gminę Szerzyny w zakresie ochrony środowiska
• Stan pszczelarstwa we wschodniej części woj. Małopolskiego
• Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza
w Tarnowie w sezonie grzewczym 2018/2019
• Porównanie parametrów jakościowych mokrych opadów atmosferycznych dla dwóch wybranych lokalizacji
• Osady ściekowe jako surowiec do rekultywacji składowiska odpadów Czajki
• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako wszechobecna presja na środowisko
• Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie produkującym farby przemysłowe

Wszystkim studentom gratulujemy i życzymy aby zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu ochrony środowiska były pogłębiane podczas dalszych studiów i stosowane w wymarzonej pracy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do